Chcete vyměnit velikost nebo vrátit zboží? Potřebujete zboží reklamovat?

 

 

Postup při výměně velikosti nebo vrácení zboží (do 14 dní)


- zboží v původním stavu (nepoužité, včetně visaček atd.), zašlete na adresu:

Fit code s.r.o., Jinačovice 246, 664 34

- přiložíte fakturu, na kterou můžete popsat, jakým způsobem chcete výměnu nebo vrácení vyřídit (výměna velikosti, barvy, jiný produkt, vrácení peněz, číslo účtu apod.)

- pro jistotu si ponechejte doklad o zaslání vráceného zboží k nám, z důvodu případné ztráty zásilky ze strany pošty nebo kurýrní společnosti

- pro urychlení vyřízení nás také můžete kontaktovat na emailu: info@fitcode.cz

Po přijetí vráceného zboží provedeme kontrolu a budeme Vás neprodleně informovat o dalším postupu (emailem nebo telefonicky).

Zboží poslané k nám na dobírku nebude z naší strany převzata.

 

Postup při reklamaci zboží


- zboží zašlete na adresu: Fit code s.r.o., Jinačovice 246, 664 34, (uschovejte si doklad o zásilce z důvodu případné ztráty zásilky)

Zboží poslané k nám na dobírku nebude z naší strany převzata.

 

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, budete o tom informován/a prostřednictvím e-mailu a také začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace. O stavu/vyřízení reklamace vás budeme informovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Pokud vznikne, i přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, ze strany kupujícího důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plnění (dále jen záruční doba) je 24 měsíců.

Za vadu věci nelze považovat případy, kdy:


- kupující vadu sám způsobil

- u věcí prodávaných za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla sjednaná nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci

- se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
-   a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.


Záruka se tedy nevztahuje na změny vlastností zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku běžného opotřebení či přirozené změny vlastností materiálu, anebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby uvedenými v návodu na používání.

Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže kupující předloží reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží u prodávajícího věrohodným způsobem, nejlépe nákupním dokladem. Reklamované zboží by mělo být řádně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned, jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace.


Záruční doba a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Tzn., že při intenzivním užívání může být životnost podstatně kratší než záruční doba.

Při výskytu odstranitelné vady (tj. vady, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží), má kupující (zákazník) právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodejce vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu věci. Pokud není výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li sice o vady odstranitelné, které však brání věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má zákazník právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.

Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové bezvadné nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání zboží a zákazník nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může smlouvy odstoupit.

Další práva kupujícího, které se ke koupi věci váží, nejsou dotčena.

Komunikace a kontakt se zákazníkem


V případě, že nás kontaktujete e-mailem, zpravidla odpovíme obratem do několika hodin. V případě, že jsme velmi zaneprázdněni vyřizováním dalších dotazů nebo přípravou objednávek, odpovíme do 24 hodin.